Privacyverklaring

Gegevens
Dromec B.V.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 08069539
 

Dromec Assemblage B.V.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 69306508

Beide vennootschappen zijn gevestigd te Rhenen, aan de Steenoven 13.
Contactpersoon voor privacy-zaken is de heer J. van Laar.

De verdere (contact)gegevens zijn te vinden op de website: www.dromec.nl

In deze Privacyverklaring duiden wij onszelf aan met “ons”, “wij”, “we” of “onze”.

Website

Als wij het hebben over de website dan wordt daarmee de bovengenoemde website bedoeld.

Cookies

Als u gebruikt maakt van de website dan worden standaard de volgende cookies gebruikt: verzamelen en analyseren van statistieken (Google Analytics). Hierbij zijn er geen of geringe gevolgen voor de privacy van de websitebezoekers.

Deze cookies worden ongeveer 6 maanden bewaard. Wij verwerken hierbij geen volledige IP-adressen en er worden geen volledige IP-adressen of andere gegevens met Google gedeeld.

Persoonsgegevens

a. Algemeen en doelen.
De verwerking van persoonsgegevens door ons gebeurt ten behoeve van een aantal doelen.

 • Het eerste doel is de verwerking van persoonsgegevens van onze afnemers,  toeleveranciers en overige relaties, ter uitvoering van de overeenkomsten die wij met hen sluiten. Wij moeten immers contact onderhouden met onze afnemers, toeleveranciers en overige relaties, een of meer overeenkomst met ze sluiten en die uitvoeren en kunnen factureren.
 • Het tweede doel is de verwerking van persoonsgegevens van potentiële klanten of geïnteresseerden die hun (contact)gegevens achterlaten op onze website. We gebruiken deze persoonsgegevens alleen om contact op te nemen en contact te houden met de betreffende personen.
 • Het derde doel is dat we soms de kredietwaardigheid van onze afnemers checken. We doen dit op basis van gerechtvaardigde belangen.

b. Welke persoonsgegevens? De (persoons)gegevens die we verwerken zijn voornamelijk:

 • naam, adres, woonplaats, land
 • telefoonnummer, e-mailadres
 • KvK-nummer
 • Eventueel: VAT-nummer  
 • overeenkomsten en eventueel een projectadministratie
 • correspondentie met onze (potentiële) klanten, toeleveranciers en overige relaties
 • overeenkomsten
 • gegevens over de kredietwaardigheid van afnemers (indien wij dat nuttig vinden)
 • financiële-, factuur,- en betalingsgegevens gerelateerd aan overeenkomsten

c. Verstrekking aan derden. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dat nodig is voor hetgeen hierboven onder sub a is vermeld. Zo verstrekken we enkele persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, land) aan de eventueel in te schakelen vervoerder om producten af te kunnen leveren.
d. Hosting en dienstverleners. Persoonsgegevens worden op een server opgeslagen en diverse softwareapplicaties.
e. Termijnen. Wij bewaren persoonsgegevens gedurende de volgende periodes:

 • Persoonsgegevens die nodig of nuttig kunnen zijn voor onze rechtspositie bewaren we 6 jaar. Als sprake is van garantietermijnen bewaren we gegevens gedurende een periode die een aantal maanden langer is dan de garantietermijn.
 • Voor fiscale gegevens hanteren we de door de belastingdienst gehanteerde termijnen.
 • Onder het kopje ‘Cookies’ staat ook een bewaartermijn genoemd.
 • Gegevens van iemand kredietwaardigheid worden maximaal 4 weken bewaard.
 • Gegevens die iemand verstrekt via het contactformulier op de website worden 4 weken bewaard.

f. Van wie krijgen wij persoonsgegevens. Wij krijgen persoonsgegevens van onze afnemers, en van onze toeleveranciers en overige relaties en van het bureau waarbij wij gegevens over iemands kredietwaardigheid opvragen.

Beveiliging van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden in een beveiligde omgeving verwerkt. Wij hebben hiervoor op meerdere niveaus beveiligingsmaatregelen genomen. Wij evalueren periodieke de mate van beveiliging en stellen zo nodig ons beveiligingsbeleid bij.

Rechten van betrokkene

De persoon van wie wij persoonsgegevens verwerken (de betrokkene) heeft conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming diverse rechten. Kort verwoord gaat het om het volgende.

 • Betrokkene kan ons om inzage vragen van de persoonsgegevens die van hem worden verwerkt.
 • Het recht om zijn persoonsgegevens te rectificeren.
 • Het recht om wissing van persoonsgegevens te vragen.
 • Het recht op beperking van de verwerking.
 • Het recht om persoonsgegevens over te dragen.
 • Het recht om bezwaar te maken

De exacte inhoud van deze rechten en de eventuele beperkingen ervan, staan vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij houden ons aan hetgeen daar staat vermeld over deze rechten.

Klacht

Indien u meent dat uw privacyrechten worden geschonden heeft u het recht om daar een klacht over in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Datalekken

Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden melden we dat zonder onredelijke vertraging aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

Wanneer de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoud voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen delen wij de betrokkene de inbreuk in verband met persoonsgegevens onverwijld mee.

Versie van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 mei 2018.